Azərbaycanda nefroloji xidmətin ərsəyə gəlməsində MedServis ÖTM-in də rolu danılmazdır

247

18 il öncə fəaliyyətə başlayan MedServis ÖTM, bu illər ərzində minlərlə insana ümid, sağlamlıq ocağı olub və qalmaqdadır.

2000-ci ildə MedServis ÖTM fəaliyyətə başlayan zaman, təxminən 8000000 Azərbaycan əhalisinə xidmət edən 10-15 dializ aparatında 60-a yaın xəstə hemodializ müalicəsi alırdılar. Belə şərtlər daxilində fəaliyyətə başlayan mərkəzimiz qısa zaman kəsiyində uğurlu işi ilə Azərbaycan tibb ictimaiyyətinin diqqətini və müsbət rəyini qazanmış oldu. Belə ki, bu illər ərzində xroniki və kəskinböyrəkçatışmazlığı səbəbi ilə minlərlə xəstə hemodializ müalicəsinəgötürülüb. Qeydolunmalıdır ki, mərkəzimizəmüaraciət edən xəstələrinəksəriyyətiağırhaldaolduğundanxəstələrmərkəzimizdəaparılanproqramlaşdırılmışmüalicərejimifonundavəziyyətiyaxşılaşmış, sabitdurumaçatdırılmış, əksəriyyətihal-hazırdaAzərbaycanınmüxtəlifbölgələrindəaçılmış dializ mərkəzlərindəmüalicələrinidavametdirməkdədir. Mərkəzimizdəhazırlanmışkadrlarhal-hazırda MedServis ÖTM və Azərbaycanındigərmüasir və qabaqcıl tibb mərkəzlərindəçalışmaqdadırlar.

Fəaliyyətgöstərdiyi 18 il ərzində MedServis ÖTM çoxilklərəimzaatmışdır:

– Qafqazdailközəl hemodializ mərkəzi, MDB məkanındailkikimərkəzdənbiri

– İlksəyyar hemodializ

– İIlkdəfəuşaqhemodializi

– İlkdəfə 6 aylıquşağın hemodializ müalicəsinəgötürülməsi və böyrəkfəaliyyətinintambərpası

– İlk dəfə daimi- permanent kateterlərin qoyulması

– İlk dəfə ev hemodializi

– İlk dəfə MDB məkanında 6 il dializdə olan xəstənin hamilə qalması və sağlam uşaq dünyaya gəlməsi

– İlk dəfə bizim laboratoriyada nefrologiyada geniş istifadə olunan parathormon, sistatin C, eritropoetin, vitamin B12, siklosporin səviyyəsinin təyini analizlərinin edilməsi

– İlk dəfə nefroloji saytın yaradılması – www.medservis.az

Nəticə olaraq bügun 2000-ci ildən fəaliyyətə başladığımız zamana nisbətən Azərbaycanda yeni müasir standartlara cavab verən mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Nefroloji xidmətin səviyyəsi müqayisədə artmış, artıq Azərbaycanın hər bölgəsində hemodializ mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Böyrək köçürmə sahəsində, yetərincə olmasa da, irəliləyiş vardır və uğurla əməliyyatlar həyata keçirilir. Periton dializi xidməti də mövcuddur.