Bir daha Ana dilimiz haqqında…

31 Yanvar 2018 - 08:31

????????????????????????????????????

İsa Nəcəfov: “Nə üçün sovet dövründə  elmi zirvəyə yüksələ bilməyənlər indi  Hüseyn Cavidin ölməz kəlamlarına yara vursunlar?”

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azəbaycanın taleyüklü məsələlərinə böyük siyasətçi, müdrik və uzaqgörən rəhbər, həm də işin mahiyyətini bilən mütəxəssis-ekspert kimi yanaşırdı. Təbiidir ki, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi kimliyini müəyyənləşdirən dil, mədəniyyət, adət-ənənə, ədəbiyyat və incəsənət kimi sahələrə daha böyük diqqətlə yanaşırdı. Ulu öndər bu sahələr arasında xalqın milli-mənəvi sərvəti sayılan dilə xüsusi qayğı və həssaslıq göstərirdi. Onun dil ilə bağlı siyasətindən bir sıra mühüm məqamları nəzərdən keçirək:

 

Konstitusiya layihəsinin müzakirəsində  (1995) dil məsələsi ilə bağlı  Prezident Heydər Əliyevin çıxışından:

“Gəlin türkdilli xalqlara baxaq. Bəli, biz türkdilli xalqlardan biriyik və türk mənşəli xalqıq. Kökümüz birdir. Özbək dili var, qazax dili var, qırğız dili var, tatar dili var, başqırd dili var, türkmən dili var, kumık dili var. Demək, bu türkdilli xalqların da hər birinin dilinin öz adı var. Türkdilli xalqlarda tatar dili də var, o biri qrup dillər var, onların da hər biri bu qrupa daxildir, amma hər birinin öz adı var… Axı nə təhər Azərbaycan türkcəsi? Millətimiz nədir? Azərbaycan türkü. Nə təhər bu millətin iki adı olsun? Bəs niyə özbək özünə demir ki, Özbəkistan türkü, tatar niyə demir ki, Tatarıstan türküyəm?”

“Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir, şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm.”

Türk dünyası yazıçılarının 1996-cı il noyabrın 6-da keçirilmiş III qurultayında çıxışından:

“Mən fəxr edirəm ki, türk dillərinə mənsub olan Azərbaycan dili bu qədər zəngindir, bu qədər bədii ifadələrlə doludur və biz həyatın bütün sahələrinə aid olan fikirlərimizi öz ana dilimizdə ifadə edə bilərik”.

Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında çıxışından (30dekabr 1997):

“Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm: biz türkdilli xalqların ailəsinə mənsub olan bir xalqıq. Ancaq bunun çox şaxələri var. Bunun bir şaxəsi də Azərbaycan dilidir. Biz bunu təsdiq etmişik və bu, artıq bütün ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunubdur. Azərbaycan dilini daha da zənginləşdirmək, daha da inkişaf etdirmək sizin ən müqəddəs borcunuzdur”.

Azərbaycan və xarici ali məktəblərlə qəbul edilən tələbələrlə görüşdə şıxışından (29 avqust, 1997):

“Mən keçmişdə də demişəm və bu gün də deyirəm, şəxsən arzum ondan ibarətdir ki, hər bir azərbaycanlı çox dil bilsin. Ancaq birinci növbədə öz ana dilini – dövlət dilini yaxşı bilsin. Bizim çox gözəl, zəngin, cazibədar dilimiz var. Bəlkə də biz bu dildə danışmağımıza görə öz dilimizin zənginliyini və gözəlliyini hələ tam dərk edə bilməmişik. Ancaq bilin ki, bu, həqiqətdir. Ona görə də bunu heç bir şeyə dəyişmək olmaz”.

Yeni dərs ili münasibəti ilə çıxışından (1 sentyabr 2000):

“Azərbaycan dili! Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Sovet hakimiyyəti illərində biz Azərbaycan dilini qoruduq, saxladıq və inkişaf etdirdik (1978-ci il Azərb. SSR Konst. 73-cü mad.). Azərbaycan dili indi çox yüksək səviyyədə, yəni onun qrammatik quruluşu, başqa sahələri yüksək olan bir dildir. Sizə deyə bilərəm ki, başqa ökələrdə müxtəlif dillərə mənsub olan insanlar Azərbaycan dilini sadəcə eşidərək, onun mənasını o qədər bilməyərək, Azərbaycan dilinin nə qədər şeirə bənzədiyini, xoş ahəngli olduğunu dəfələrlə qeyd ediblər. Biz dilimizlə fəxr etməliyik. Dil hər bir millətin milliliyinin əsasıdır”.

“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” böyük öndər  Heydər Əliyevin 18 iyun 2001-ci il tarixli fərmanından: “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq edilməsi və sərbəst inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Tarixin müxtəlif mərhələlərində dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, təzyiq və təhriflərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hazırda ölkəmizdə çox əlverişli şərait mövcuddur”.

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin TÜRKSOY təşkilatının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirləri daimi şurasının XIX toplantısının  iştirakçılarını qəbul edərkən çıxışından (Bakı şəhəri, 6 fevral 2003-cü il):

“Milləti yaşatmaq və millətin indiyə qədər olduğu kimi əzilməsi imkanlarının qarşısını gələcəkdə almaq üçün dilimizi qorumalıyıq. İndi türkdilli millətlərin dillərində bir qədər fərq var. Amma bu dillərin kökü birdir. Mən belə düşünmürəm ki, biz gərək dilimizi tatar dilinə oxşadaq. Yaxud da ki, qırğızlar dillərin bizim dilə oxşatsınlar. Yox!. Əsrlər boyu dillərimiz belə yaranıbdır. Azərbaycan dilinin bundan sonra da inkişaf etməsi mənim həyatımın ən birinci vəzifəsidir. Çünki millətin dilini əlindən alsan, onu öz dilindən məhrum etsən, o millət çox şey itirər. Amma millətin öz doğma dili, ana dili olanda, onu heç nə dəyişdirə bilməz. Allaha şükürlər olsun, bizim Azərbaycan dili çox mükəmməlləşib, çox genişlənibdir. Dilimizin çox böyük lüğət ehtiyatı var”.

Sonda TÜRKSOY-a belə müraciət edir: “Mən bunu sizə ona görə deyirəm ki, dili inkişaf etdirmək TÜRKSOY-un əsas vəzifələrindən biridir. Dilimizi bir-birinə bağlamaq, yaxud da ki, bənzətmək lazım deyildir”.

 

Ümummilli öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə münasibəti barədə daha çox faktlardan danışmaq olar. Bu, kifayət qədər müdrik, məntiqli və  aydın münasibətdir və o, məsələyə təkcə siyasətçi və dövlət başçısı kimi deyil, həm də dilin tarixi və təbii inkişaf qanunayuyğunluqlarını bilən mütəxəssis, milli kimliyimizi və onun əsas daşıyıcısı olan dilimizin təmizliyini, gözəlliyini saxlamaq zərurətini dərindən və həssaslıqla anlayan, başqa türk dillərini yamsılamağı lüzumsuz sayan vətənpərvər ziyalı kimi yanaşırdı.

Təəssüflər olsun ki, indi çoxları deyir ki, mən Heydər Əliyevin yolu ilə gedirəm, ancaq əslində Heydər Əliyevin yolundan çıxaraq hər kəs ona yararlı olan yolla gedir. Sadəcə öz şəxsi planlarını və ambisiyalarını bu şüar ilə həyata keçirir. İndi Prezident dilimizi təkmilləşdirmək üçün fərman imzalamışdır. Ancaq həmin fərmanın adı altında Akademiyada hazırlanan yeni orfoqrafiya layihəsi mahiyyətcə Ulu öndərin prinsipal xarakter daşıyan tövsiyələrinin əksinə olaraq dilimizin səlisliyini pozmağa, yazı ilə tələffüz arasında uyğunsuzluq yaratmağa, onun musiqili ahənginə və gözəlliyinə xələl gətirməyə,  onu süni surətdə türk dilinə bənzətməyə xidmət edir. Bir sözlə, dilin uzun illər boyu təşəkkül taparaq cilalanan, düzənə salınan və möhkəmlənən ahəngini, gözəlliyini və təməlini müxtəlif bəhanələrlə süniləşdirməyə heç kəsin haqqı yoxdur.

İndi çoxları hay-küy edir ki, Sovetlər zamanı dil və milli-mənəvi dəyərlər təhrif olunub. Buraxın bu söhbətləri! Q zaman senzura və məhdudiyyətlərə baxmayaraq elmimiz də, mədəniyyətimiz də, dilimiz də yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi, dilimizin elmi mənzərəsi və sabit qayda-qanunları yaranmışdı. Peşəkar mütəxəssislər yetişmişdi…

Mərhum Ağamusa Axundovun 2013-cü ildə nəşr olunan son orfoqrafiya lüğəti  müasir tələblərə cavab verir, sadəcə onu daha da cilalamaq, yeniləşdirmək, təkmilləşdirmək və zənginləşdirmək lazımdır.

Əslində Akademiyanın təqdim etdiyi yeni layihədə yenilik adında ciddi bir şey  yoxdur, boş hay-küydür, orada irəli sürülən qaydalar elə sovet vaxtında  da  olub və  son lüğətdə də vardır. Köhnə qaydaları və lüğəti olduğu kimi köçürərək ona bir neçə mənasız və süni yamaq vurmaq və türkləri yamsılamaq isə yenilik deyildir; sadəcə yersiz yarınmaqdır, yeni qaydaya görə əsgər sözü əskər, İsgəndər sözü İskəndər kimi yazılmalıdır, çünki hər iki söz alınmadır və türklər belə yazır. Bu halda Ələsgər sözü də Ələskər olar. Ancaq hamı bilir ki, Azərbaycan dili ərəb və fars sözlərini özünün səs ahənginə uyğunlaşdırıb. İndi bunu niyə pozuruq?. Mədəniyyət sözünü də türklər kimi mədəniyət və s. yazmağın nə mənası vardır? Cavid deyir:

Turana qılıncdan daha kəskin, ulu qüvvət,

Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!

Bunu dəyişsək sözün və şeirin  ahəngi pozular. Nə üçün sovet dövründə elmi fəaliyyətə geniş imkan verilən bir zamanda elmi zirvəyə yüksələ bilməyənlərə indi  Hüseyn Cavidin ölməz kəlamlarına yara vursunlar?

Nə üçün ərəbdən gəlmə “meyl” sözü “meyil” kimi, ancaq “sehr” sözü elə “sehr” kimi yazılır?…45-ci bənddə -dək, -tək qoşmasına misal verilir: – küçəyədək, – quştək; birinci söz məlumdur, ikinci isə (quştək) məna vermir. Bu cür  qarışıqlıq və ziddiyətli şeylər çoxdur. Apostrofun götürülməsi isə bütün ədəbi irsi şikəst hala salıb. Deməli, yeni qaydalar əslində dildə qaydasızlıq yaradır, onun cilalanmış düzənini pozur.  Onların məntiqi və elmi əsası yoxdur, həm də  bir-birinə zidd izahlar verilir: bəzi sözlər deyildiyi kimi yazılır, bəzi sözlər isə başqa cür. Niyəsi yoxdur. Belə bir sual ortaya çıxır:

Bu süni dəyişiklikdən sonra indiyədək yazılan və nəşr olunan əsərlərin aqibəti necə olacaq? Heç kəs yazıçı və şairlərin işlətdikləri dili dəyişə bilməz. Bəs şəxsiyyət vəsiqələrində və pasportlarda olan adların, soyadların talei necə olsun.

Başqa bir tərəfdən, belə tələsik və qatmaqarışıq “yeni”  lüğət, keçmişlə bu günün əlaqəsini bir daha qiraraq ictimaiyyətdə və təhsildə çaşbaşlıq yaradacaq, daha bir nəsil savadsız qalacaq.

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, dil ciddi məsələdir və bu işdə iki prinsipal cəhəti unutmaq olmaz:

  1. Dilin ahəngi və qaydaları tarixən təbii şəkildə təşəkkül tapır və təkamül yolu keçir, bunları alimlər və akademiklər yaratmır, sadəcə öyrənib sistemə salırlar; başqa dillərdən çıxış edərək dilin qayda-qanunlarına və ahənginə süni müdaxilə yolverilməzdir;
  2. Dil xalqın ümumi milli-mənəvi sərvəti və kimliyidir, onun taleyi bir neçə nəfərin, bir qurupun, bir zümrənin inhisarında ola bilməz, onun qaydaları inzibati-amirənə yollarla ictimaiyyətə qəbul etdirilə bilməz.

Bir sözlə, yeni lüğət iddiası mahiyyətcə köhnəyə bir necə lüzumsuz şeylər əlavə etməklə ictimai fikri çaşbaş salmaq, dili süni şəkildə öz sabitləşmiş ahəngindən  çıxarmaq və başqalarını təqlid etmək deməkdir. Bunun əvəzinə zəhmətə qatlaşaraq və ciddi surətdə çalışaraq zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini, klassik anadilli poeziyanı, milli nağılları, xalq dastanlarını, aşıq şeirini, dilimizin bədii cəhətdən gözəlliyinə və cilalanmasına xidmət edən Vaqif, Aşıq Ələsgər, Üzeyir bəy, Molla Nəsirəddin, Müşfiq, Səməd Vurğun, Cəfər Cabbarlı, Mirzə İbrahimov, Ordubadi, Ənvər Məmmədxanlı, Süleyman Rəhimov, İlyas Əfəndiyev və digər qələm sahiblərinin əsərlərini diqqətlə mütaliə etmək, onlardan faydalanmaqla dilimizi təkmilləşdirmək, onun söz ehtiyatını zənginləşdirmək, üslubunu cilalamaq və gözəlliyini qorumaq daha faydalı olar.

İsa Nəcəfov

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi     

Qısa URL: http://www.elchi.az/?p=100537Mariya Zaxarova: “Ermənistan, Rusiya həmişə səninlədir” ...

“Ermənistan, Rusiya həmişə səninlədir”. “Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xbər verir ...
23 Apr - 18:55 / Mariya Zaxarova: “Ermənistan, Rusiya həmişə səninlədir” üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Ermənistanda baş verənlər bu ölkənin daxili işidir – Kreml ...

Kreml Ermənistanda baş verən hadisələrə münasibət bildirib. Elchi.az APA-ya istinadən ...
23 Apr - 18:35 / Ermənistanda baş verənlər bu ölkənin daxili işidir – Kreml üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Azərbaycan-Rusiya sərhədində aksiz gömrük postu yaradılacaq ...

Yaxın vaxtlarda Azərbaycan-Rusiya sərhədində aksiz gömrük postu yaradılacaq. Elchi.az Trend-ə istinadən ...
23 Apr - 18:15 / Azərbaycan-Rusiya sərhədində aksiz gömrük postu yaradılacaq üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

“Cəmiyyətimiz daha çox bu günlə yaşayır” ...

Qüdrət Həsənquliyev: “İnsanlar yuxarıdan aparılacaq islahatlara ümid edirlər və çox ...
23 Apr - 18:08 / “Cəmiyyətimiz daha çox bu günlə yaşayır” üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Yeni Baş nazir vəzifəsinin icrasına başlayıb ...

Azərbaycanın yeni Baş naziri Novruz Məmmədov vəzifəsinin icrasına başlayıb. “Report”un xəbərinə görə, ...
23 Apr - 17:54 / Yeni Baş nazir vəzifəsinin icrasına başlayıb üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Vəzifələrini müvəqqəti icra edənlər – Siyahı ...

Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibində yer almayan nazirlik və komitələrə rəhbərliyi ...
23 Apr - 17:34 / Vəzifələrini müvəqqəti icra edənlər – Siyahı üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Ermənistan prezidenti etirazçıları dialoqa çağırdı ...

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ölkədə baş verən situasiya ilə bağlı ...
23 Apr - 17:14 / Ermənistan prezidenti etirazçıları dialoqa çağırdı üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

İlham Əliyev bu şəxslərə fəxri adlar verdi – SİYAHI ...

Prezident İlham Əliyev mədəni irsin qorunması və bərpası sahəsində çalışan ...
23 Apr - 16:53 / İlham Əliyev bu şəxslərə fəxri adlar verdi – SİYAHI üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Yeni nazir kollektivə təqdim olundu ...

Bu gün Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev yeni ...
23 Apr - 16:33 / Yeni nazir kollektivə təqdim olundu üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Sarkisyan istefa verdi ...

Ermənistanın baş naziri Serj Sarqsyan istefa verib. Elchi.az xəbər verir ...
23 Apr - 16:27 / Sarkisyan istefa verdi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Azərbaycanda “QAZ” markalı avtomobillər yığılacaq ...

Rusiyanın “Qorki Avtomobil Zavodu” (QAZ) ASC ilə “Azərmaş” ASC arasında ...
23 Apr - 16:13 / Azərbaycanda “QAZ” markalı avtomobillər yığılacaq üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Azərbaycan efirində BƏDBƏXT HADİSƏ – Qaynar su aparıcını yan ...

Xəzər TV-də Ağakərim Şamidzadənin aparıcılığını etdiyi “Nuş olsun” verilişində bədbəxt ...
23 Apr - 15:52 / Azərbaycan efirində BƏDBƏXT HADİSƏ – Qaynar su aparıcını yandırdı – VİDEO üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Yeni qatarlar istifadəyə verildi ...

Bakıya gətirilən metro qatarları sərnişlərin ixtiyarına verilib. Unikal.org xəbər verir ...
23 Apr - 15:32 / Yeni qatarlar istifadəyə verildi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Əli Həsənov: “Qərəzli iddiaları qəbul etmirik” ...

Azərbaycan Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov ABŞ Dövlət Departamentinin 2017-ci ...
23 Apr - 15:15 / Əli Həsənov: “Qərəzli iddiaları qəbul etmirik” üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Nazirlik Bayıldakı sürüşmənin qarşısının alınması üçün TƏKL ...

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) bu ilin iyul-avqust aylarında ...
23 Apr - 15:12 / Nazirlik Bayıldakı sürüşmənin qarşısının alınması üçün TƏKLİFLƏR hazırlayacaq üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

MİDA-ya rəhbərlik Sadiq Sadıqova tapşırılıb ...

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) direktorunun ...
23 Apr - 14:55 / MİDA-ya rəhbərlik Sadiq Sadıqova tapşırılıb üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlandı ...

Sabah Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər ...
23 Apr - 14:30 / Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlandı üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Ermənistanda tələbələr də etiraz aksiyalarına qoşuldu ...

Ermənistanın ali təhsil müəssisələrinin tələbləri aprelin 23-dən tətil elan edərək ...
23 Apr - 14:10 / Ermənistanda tələbələr də etiraz aksiyalarına qoşuldu üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Kürdə biogen maddələrin miqdarı normadan dəfələrlə artıqdır ...

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Ətraf Mühit üzrə Milli ...
23 Apr - 13:49 / Kürdə biogen maddələrin miqdarı normadan dəfələrlə artıqdır üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Damla “AA” seriyalı avtomobilindən danışdı ...

Müğənni Damla bir müddət öncə ona hədiyyə edildiyi deyilən avtomobili ...
23 Apr - 13:29 / Damla “AA” seriyalı avtomobilindən danışdı üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Nazir özünə yeni köməkçi təyin etdi ...

Energetika naziri Pərviz Şahbazov Rauf Zeynalovu özünə yeni köməkçi təyin ...
23 Apr - 13:09 / Nazir özünə yeni köməkçi təyin etdi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

“Onların yaydığı video növbəti təxribatdır” ...

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan mətbuatında qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazilərdə ...
23 Apr - 12:48 / “Onların yaydığı video növbəti təxribatdır” üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

“ASAN Xidmət”ə rəhbərlik ona tapşırıldı – FOTO ...

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə ...
23 Apr - 12:27 / “ASAN Xidmət”ə rəhbərlik ona tapşırıldı – FOTO üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

“Hazırda sədr vəzifəsini Kərəm Həsənov icra edir” – ƏMDK ...

Hazırda Azərbaycanın Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK) sədri  vəzifəsini Kərəm ...
23 Apr - 12:08 / “Hazırda sədr vəzifəsini Kərəm Həsənov icra edir” – ƏMDK üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Bu gündən 17 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib ...

 gündən etibarən Bakıda keçirilən “Formula-1 Azərbaycan Qran Pri” yarışları ilə ...
23 Apr - 09:42 / Bu gündən 17 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

10-cu sinif şagirdləri üçün sınaq imtahanı keçiriləcək ...

2018-ci il mayın 6-da yeni təhsil proqramları (kurikulumlar) əsasında 10-cu ...
23 Apr - 09:22 / 10-cu sinif şagirdləri üçün sınaq imtahanı keçiriləcək üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Bu gün keçmiş MTN generallarına hökm oxunacaq ...

Bu gün Sabunçu Rayon Məhkəməsinin inzibati binasında ləğv olunmuş Milli ...
23 Apr - 09:00 / Bu gün keçmiş MTN generallarına hökm oxunacaq üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafı üçün YENİ ADDIM ...

Yaxın zamanlarda Azərbaycanda 2018-2020-ci illər üçün “Sağlamlıq turizminin inkişafı üzrə ...
20 Apr - 18:55 / Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafı üçün YENİ ADDIM üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Ombudsman vəzifəli şəxslərə və məmurlara irad bildirdi ...

Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili bəzi vəzifəli şəxslərə və məmurlara ...
20 Apr - 18:31 / Ombudsman vəzifəli şəxslərə və məmurlara irad bildirdi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Bakıda “Formula-1″lə bağlı iki xəstəxana ayrılıb ...

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 27 – 29 apreldə “Formula-1 Azərbaycan ...
20 Apr - 18:11 / Bakıda “Formula-1″lə bağlı iki xəstəxana ayrılıb üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Azərbaycanda bu şəxslər sponsor ola bilməyəcəklər ...

Bu gün Milli Məclisin (MM) İnsan hüquqları komitəsinin iclası keçirilib. ...
20 Apr - 17:50 / Azərbaycanda bu şəxslər sponsor ola bilməyəcəklər üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Bələdiyyə sədri cərimələndi ...

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Qaynar xətt”inə Şamaxı rayon sakini ...
20 Apr - 17:30 / Bələdiyyə sədri cərimələndi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

“Azərbaycana silah satışına əsassız məhdudiyyət qoyulub” – M ...

“Bəzi ölkələr tərəfindən Azərbaycana silah satışına əsassız məhdudiyyət qoyulub”. APA-nın ...
20 Apr - 17:10 / “Azərbaycana silah satışına əsassız məhdudiyyət qoyulub” – Müdafiə naziri üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Eldar Mahmudov məhkəməyə verildi ...

Keçmiş milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudov və ləğv edilmiş Milli ...
20 Apr - 17:04 / Eldar Mahmudov məhkəməyə verildi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Respublika Narkoloji Mərkəzinin iki əməkdaşı işdən çıxarıldı ...

Respublika Narkoloji Mərkəzinin iki əməkdaşı işdən çıxarılıb. “Report”un əldə etdiyi ...
20 Apr - 16:49 / Respublika Narkoloji Mərkəzinin iki əməkdaşı işdən çıxarıldı üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Ağsuçayın beton layları uçdu – Rayonda evlər TƏHLÜKƏ ALTINDA ...

Ağsuçayın Ağsu rayonu ərazisindən keçən hissəsində daha bir təhlükə yaranıb. ...
20 Apr - 16:29 / Ağsuçayın beton layları uçdu – Rayonda evlər TƏHLÜKƏ ALTINDA üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Prezident Əli Həsənovu təltif etdi ...

Prezident İlham Əliyev Əli Həsənovun 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə ...
20 Apr - 16:27 / Prezident Əli Həsənovu təltif etdi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək ...

Şənbə günü Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər ...
20 Apr - 16:09 / Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Erməni lobbisi xarici ölkələrdə Serj Sarqsyana qarşı aksiyalara baş ...

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində yaşayan erməni icması Serj Sarqsyanın ...
20 Apr - 15:48 / Erməni lobbisi xarici ölkələrdə Serj Sarqsyana qarşı aksiyalara başlayıb üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Onuncu sinif şagirdinə hökm oxundu ...

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı şəhər sakini, 2002-ci il təvəllüdlü ...
20 Apr - 15:28 / Onuncu sinif şagirdinə hökm oxundu üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

TOVUZDA APREL DÖYÜŞLƏRİNİN QAZİSİ ÖZÜNÜ ASDI – İcra Hakimiyy ...

2016-cı ilin aprelində Qarabağda gedən döyüşlərin iştirakçısı, bu döyüşlərdə ağır ...
20 Apr - 15:20 / TOVUZDA APREL DÖYÜŞLƏRİNİN QAZİSİ ÖZÜNÜ ASDI – İcra Hakimiyyətindən açıqlama + FOTOLAR üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması məsələsi parlamentdə mü ...

“Bakıda bəzi tikinti şirkətləri tərəfindən istifadəyə verilən və ya tikilməkdə ...
20 Apr - 15:08 / Bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması məsələsi parlamentdə müzakirə olunacaq üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Bakıda 6 yaşlı uşaq tapıldı: “Bədənində zorakılıq əlamətlər ...

Bakıda bədənində zorakılıq əlamətləri olan uşaq tapılıb. Bu barədə AzNews.az-a Azərbaycan ...
20 Apr - 14:47 / Bakıda 6 yaşlı uşaq tapıldı: “Bədənində zorakılıq əlamətləri var” üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Məktəbli qızın intiharının təfərrüatı – Əmisi oğlu ilə&# ...

Dünən Cəlilabad rayonun Bayxanlı kəndində 16 yaşlı məktəbli qızın intihar ...
20 Apr - 14:27 / Məktəbli qızın intiharının təfərrüatı – Əmisi oğlu ilə… üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

“Məhkəməyə verəcəm” – Amaliya Pənahova qalmaqallı ...

Xalq artisti Amaliya Pənahova ötən gün müzakirələrə səbəb olan qalmaqallı ...
20 Apr - 14:07 / “Məhkəməyə verəcəm” – Amaliya Pənahova qalmaqallı fotosundan danışdı üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Azərbaycanlı iş adamının hesabına səhvən 128 milyon köçürdülər ...

Almaniyada yaşayan azərbaycanlı iş adamının bank hesabına yanlışlıqla 128 milyon ...
20 Apr - 13:46 / Azərbaycanlı iş adamının hesabına səhvən 128 milyon köçürdülər – O isə… üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Həcc ziyarətinə getmək üçün 800 nəfər sənəd verdi ...

Bu il Azərbaycandan Həcc ziyarətinə getmək istəyən 800 nəfər Qafqaz Müsəlmanları ...
20 Apr - 13:26 / Həcc ziyarətinə getmək üçün 800 nəfər sənəd verdi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Dolları bahalaşdıran ehtimal ...

Bugünkü ticarət sessiyasında dolların məzənnəsi digər əsas dünya valyutalarına qarşı ...
20 Apr - 13:06 / Dolları bahalaşdıran ehtimal üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

DİM bakalavrlara müraciət etdi ...

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsində 50 ...
20 Apr - 12:45 / DİM bakalavrlara müraciət etdi üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »

Yerevanda yolların bir hissəsi bağlandı daha 16 etirazçı tutuldu ...

Ermənistan polisi aprelin 20-də səhər saatlarında paytaxt Yerevanda etiraz aksiyasında ...
20 Apr - 12:25 / Yerevanda yolların bir hissəsi bağlandı daha 16 etirazçı tutuldu üçün şərhlər bağlıdır / Davamı »
“Google Analytics” Göstəriciləri
generated by GADWP 

Redaktor: ƏLİ HƏZİQULİYEV


Telefon: (012) 510 8 317
Mobil: 050 205 10 99  
055-205 10 99  

Email: [email protected]
Giriş | Hazırladı "Qurdqanlı Design"